A PilisPlaza.hu felhasználási feltételei

1) Felek meghatározása

1.1) Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a PilisPlaza.hu (Schuck Béla e.v. 2085 Pilisvörösvár, Petőfi Sándor utca 103. e-mail: info@PilisPlaza.hu ; továbbiakban Üzemeltető), mint a www.PilisPlaza.hu webcímen üzemeltetett portál és elérhető hirdetési szolgáltatás (továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Ügyfél, vagy Felhasználó) között, melynek betartása mindét fél kötelessége.

1.2) A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat
ismerete és elfogadása. A Szabályzat nem ismerése nem mentesít annak
betartása alól.

1.3) Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szabályzat előzetes értesítés
nélküli módosítására. A módosításról az Ügyfeleket e-mailben értesíti.
Ha Ügyfél ez után is használja a szolgáltatást és nem kéri regisztrációja törlését,
akkor az a Szabályzat elfogadását jelenti.

A Szabályzat aktuális változata a PilisPlaza.hu honlap alján található,
“Felhasználási feltételek” nevű linkre történő kattintással
folyamatosan elérhető. Az Ügyfél felelőssége, hogy a Szabályzat változásait
figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata
a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1.4) Amennyiben a jelen Szabályzatot, a PilisPlaza.hu Felhasználási
feltételeit nem fogadja el, kérjük ne használja a Szolgáltatásunkat.

 

2) A Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció

2.1) A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak megsértése nélkül, valamint a jelen Szabályzat betartása
mellett használható.

2.2) Ügyfél vagy Felhasználó kizárólag az lehet, aki

– elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen;
vagy

– 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás
használatához és a regisztrációhoz beszerezte a törvényes képviselőjének
hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt az Üzemeltető kérésére
bármikor bizonyítani is tudja; vagy

– jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet
nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

2.3) Az Ügyfél köteles valós adatokat megadni a regisztráció során
és a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett
hirdetésekben. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek
az adatok nem valósak, akkor az Üzemeltető jogosult az Ügyfél hozzáférését
korlátozni és az adott hirdetéseket, adatokat törölni.

2.4) A jelen Szabályzatban meghatározott keretek között bárki a Szolgáltatás
regisztrált Ügyfele lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen
Szabályzatot. Regisztráció nélkül a Felhasználó csak böngészhet a
weboldal tartalmában.

2.5) Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy
Ügyfél valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott
Ügyfél Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja.

2.6) Amennyiben az Ügyfélnek a regisztráció során kötelezően megadandó
adataiban bármilyen változás történik, az Ügyfél köteles a változásokat e-mailben az info@PilisPlaza.hu címen jelezni.

2.7) A Szolgáltatásra történő regisztrációval Ön elfogadja jelen
Szabályzatot és azt, hogy az Üzemeltető Szolgáltatását igénybe véve
Ön az Üzemeltető Ügyfele lesz a Szolgáltatás nyújtásának idejére.

Regisztrációjának törlését bármikor kérheti.

2.8) Egy Ügyfél kizárólag csak egy fiókkal, regisztrációval rendelkezhet.
Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Ügyfél több fiókot is fenntart,
vagy használ, jogosult azokat felfüggeszteni vagy valamennyi adattal
együtt törölni.

2.9) Az
Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szerveren tárolt beállításokat
és ingyenesen használatra bocsátott Szolgáltatás keretei között tárolt
adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből
származó károkért történő kártérítés lehetőségét az Üzemeltető kizárja.

 

3) Felelősségek

3.1) Az Üzemeltető arra törekszik, hogy Szolgáltatását folyamatosan a lehetőségei szerinti legmagasabb színvonalon tartsa, de az esetleges technikai fennakadásokból eredő
károkért felelősséget nem vállal. Az üzemeltető mindennemű változást
– ide értve az esetleges szünetelést is – jogát fenntartja. Az Üzemeltető
nem tartozik semmilyen anyagi és más kártérítéssel az Ügyfélnek a
Szolgáltatás fennakadása, esetleges szüneteltetése vagy karbantartása
esetén. Ennek figyelembevételével az Ügyfél vállalja a kockázatát
annak, ha a kifizetett szolgáltatás megrendelése esetén a
Szolgáltatás nem teljesül 100%-osan a Szolgáltatás esetleges technikai
fennakadása, a Szolgáltatás szüneteltetése vagy karbantartás esetén.

3.2) Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen
bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Szolgáltatás
használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő
működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen
megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási
késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából,
vagy más hasonló okból származnak.

3.3) Az Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról
szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezései szerint közvetítő
szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem
vállal a Szolgáltatáson elérhetővé tett hirdetésekkel, a Szolgáltatás
használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján
létrejött Szabályzatokkal vagy bármilyen Szabályzat létrejöttének elmaradásával,
továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.
Az Ügyfelek által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé
tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni
és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében
az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására
utaló jeleket keresni.

3.4) Kérjük, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul
jelezze az Üzemeltetőnek, ha Ön szerint a Szolgáltatáson elérhető
valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy
a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja,
egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt
megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik
az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról.
Az Ügyfelek és a felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos
panaszaikat az info@PilisPlaza.hu címre juttathatják el.

3.5) Az Ügyfelek által közzé- vagy elérhetővé tett adatokért és tartalomért,
ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben
felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az
Ügyfelek tartoznak felelősséggel. Ennek értelmében az Ügyfél köteles
gondoskodni arról is, hogy az Ügyfél által hozzáférhetővé vagy elérhetővé
tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges
adatait, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi
alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül,
sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással)
nem sértik. Amennyiben a Szolgáltatás használatával az Ügyfél által
közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy,
hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott
Ügyfél az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő
valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja,
továbbá az Ügyfél vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt
intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban
és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében. Az Ügyfél
köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt
és költséget, ami az Üzemeltetőt az Ügyfél bármely jogellenes magatartása
miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva
az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit
és az azzal kapcsolatos minden költséget.

3.6) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető
a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal
a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Az
Ügyfél és a Felhasználó viseli továbbá a Szolgáltatás használatával
járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között
a más Ügyfelek vagy Felhasználók által a Szolgáltatáson hozzáférhetővé
vagy elérhetővé tett káros tartalmakat (például vírusok, férgek) által
az Ügyfél vagy Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk
és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Ügyfélnél
vagy felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

3.7) Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy
Ügyfél a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást
egyébként visszaélésszerűen használja, az Ügyfél Szolgáltatáshoz történő
hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen
vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját, hirdetéseit az összes
kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.

A Szolgáltatást eseti jelleggel és szúrópróbaszerűen, a kizárólagosság
igénye nélkül moderátor figyelheti, és amennyiben olyan tartalmat
talál, amely feltehetően jogsértő, azt jogosult előzetes értesítés
nélkül eltávolítani.

 

4) A Szolgáltatás használatával összefüggésben az Üzemeltető részére
fizetendő díjak

4.1) A Szolgáltatások közül az Üzemeltető az alábbiakat díjmentesen nyújtja:
regisztráció, vállalkozói adatlap alap adatokkal megjelenítése (alap cégtár regisztráció), keresés és böngészés
a portál tartalmában, értesítő levél küldése.

4.2) Szolgáltatáshoz kapcsolódnak egyéb válaszható Szolgáltatások,
amelyek díjkötelesek.

Az Üzemeltető bármikor jogosult
a díjak egyoldalú módosítására. A díjak forintban értendők.

4.3) Amennyiben az Ügyfél Szolgáltatáshoz való hozzáférését az Üzemeltető
a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt korlátozza, vagy megszünteti
(például törli hirdetését vagy regisztrációját), az Üzemeltető semmilyen
esetben sem téríti vissza az Ügyfél már befizetett, de még nem lejárt
szolgáltatás fennmaradó ellenértékét és semmilyen felelősséget nem
vállal az Ügyfél Szolgáltatásához való hozzáférésének megszüntetéséből
vagy korlátozásából eredő károkért és egyéb következményekért.

4.4) Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes
figyelmeztetéssel megvonja az ingyenes, díjmentes regisztrációhoz
és használathoz való jogot. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot,
hogy a szerveren tárolt beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott
Szolgáltatás keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés
nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő
kártérítés lehetőségét az Üzemeltető kizárja.


5) Hirdetésekkel kapcsolatos szabályok

5.1) A Szolgáltatás oldalain megjelent
hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az elhelyezett
fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az
Üzemeltető véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben
figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi
XLVIII. törvény rendelkezéseit.

5.2) A Szolgáltatás keretén belül hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett
adatok és hirdetések tartalmáért kizárólag az Ügyfél felel.

Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy az Ügyfél által hozzáférhetővé
vagy elérhetővé tett adatok és hirdetések tartalma nem ütközik-e valamilyen
hatályos jogszabályba, törvénybe.

5.3) A Szolgáltatás keretében nem tehető elérhetővé vagy hozzáférhetővé
olyan hirdetés vagy tartalom, amely

– sérti a jogszabályok rendelkezéseit

– harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekeit

– nincs tekintettel az emberi méltóságra

– súlyos vagy széleskörű ellenállást válthat ki

– becsmérlő, megalázó

– egészségre ártalmas anyagok használatára ösztönöz vagy azt népszerűsíti

– elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét kelti

– bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát zavarja vagy arra alkalmas

– bűncselekményre felbujtást vagy annak népszerűsítését tartalmazza

– szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére
alkalmas

5.4) Tilos olyan hirdetés elhelyezése, amely valótlan, pontatlan vagy
megtévesztő adatokat tartalmaz.Tilos a Szolgáltatás keretein belül
az alábbiak hirdetése:

– szexuális árú és szolgáltatás

– veszélyes vegyi anyag (gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag,
vagy bármely, hasonló hatású szer)

– hamis vagy hamisított termék

– olyan termék, amely bármilyen módon sérti valamely harmadik személy
jogait, ide értve, nem kizárólagosan, az iparjogvédelmi, szerzői és
személyhez fűződő jogokat

– lopott, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék

– emberi, vagy állati szerv, szövet

– fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyag (tűzijáték), valamint
a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszköz és ezek reklámja

– vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver

– alkoholtartalmú ital vagy ilyen reklám

– fogadással vagy szerencsejátékkal kapcsolatos

– olyan áruk, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik

– politikai tevékenységhez kapcsolódó

– tiltott gyógyszerreklám

– tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény,
arra alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja

– dohány reklám

– burkolt és tudatosan nem észlelhető vagy megtévesztő reklám

– a PilisPlaza.hu vagy az Üzemeltető konkurensének weboldalára mutató
link

– olyan egyéb, a fentiekben fel nem sorolt agyag, információ, reklám
melyet hatályos jogszabály tilt.

 

6) Az Üzemeltető szellemi alkotáshoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

6.1) A Szolgáltatás keretében az
Üzemeltető által közzétett tartalom és Szolgáltatás (ideértve többek
között valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető adatot, cikket,
fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás lay-outját, design-ját,
szerkesztési elvet, forráskódokat, a Szolgáltatás üzemeltetése során
használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást)
az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű
használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen
és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi
célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl
semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az
Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

 

7) Vegyes rendelkezések

7.1) A Szabályzat elfogadásával
létrejövő Szabályzatok nyelve a magyar, az ily módon kötött Szabályzatok
nem minősülnek írásba foglalt Szabályzatnak, és azokat az Üzemeltető
nem iktatja. A Szabályzat megkötéséhez az Ügyfélnek a regisztráció
során el kell fogadnia a jelen felhasználási feltételek szabályzatát
a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.
Ezt követően az Üzemeltető az Ügyfél részére visszaigazolja a regisztráció
megtörténtét, amely egyben az Ügyfél Szabályzat kötésére vonatkozó
ajánlatának elfogadását is jelenti.

7.2) Jelen Szabályzat “Alap cégtár regisztráció” esetén határozatlan időre szól.
Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szabályzatot felmondani,
akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata,
vagy a Szabályzat ismételt vagy súlyos megszegése esetén. Az Üzemeltető
a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás
esetén maradéktalanul törli az Ügyfél minden adatát a rendszeréből.

7.3) Jelen Szabályzat “Sikeres”, vagy “Sikeres+” cégtár regisztráció esetén egy évre szól, majd
az egy év elteltével ha az Ügyfél nem hosszabbítja meg a regisztrációját,
akkor az ingyenes szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezés értelmében
a határozatlan időre szóló pont lép életbe.

7.4) Az Üzemeltető Szolgáltatásának oldalain szerepelnek külső oldalakra
vonatkozó linkek. A külső linkek nem tartoznak az Üzemeltető szerkesztése
alá, az Üzemeltető nem vállal felelősséget ezek frissítéséért, tartalmáért,
vagy ezeken elhelyezett linkek hivatkozásaiért. A linkek elhelyezése
a Szolgáltatás oldalain nem jelenti automatikusan, hogy az Üzemeltető
egyetért a külső linkek tartalmával, az azokon szereplő tartalom következtében
felelőssége nem keletkezhet.

 

8.) Adatvédelmi nyilatkozat

8.1) Az Ügyfél adatkezeléshez való
hozzájárulása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél Szolgáltatásra
történő regisztrációja, annak használata valamint a szolgáltatások
megrendelése. Az Ügyfél regisztráció során megadott adatait az Üzemeltető
a Szabályzat teljesítése és a Szabályzat feltételeinek későbbi bizonyítása
érdekében tárolja, azokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.
Az adatokat addig tároljuk, ameddig az Ügyfél nem kéri annak törlését.
Az Ügyfél az Üzemeltető kapcsolattartójától bármikor – azonosítása
után – tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti adatainak
helyesbítését, illetve törlését is.

8.2) A regisztráció során az Üzemeltető tudomására jutott adatokat
a Weboldal üzemeltetője nem teszi harmadik fél számára hozzáférhetővé,
kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

8.3) Az Ügyfél adatai megadásával egyben ahhoz is hozzájárulását
adja, hogy az Üzemeltető megkeresse ajánlatival, vagy üzleti partnerei
ajánlatait közvetítse az Ügyfél részére.

8.4) A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető időnként hírlevélben értesítse változásokról, hírekről, információkról. A hírlevélre való feliratkozás szükséges a szolgáltatás használatához.

8.5) A Felhasználó által ezen Szolgáltatás igénybevétele során az
interneten nyílvánosan közzétett adatokért a Szolgáltatás Üzemeltetője
semmiféle felelősséget nem vállal.

 

9) Az Üzemeltető és az Ügyfél között a jelen Szabályzat alapján létrejött
megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

9.1) – a Szabályzat felmondásával,
ide értve azt is, ha az Ügyfél kéri regisztrációjának törlését, vagy
az Ügyfelet véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését
véglegesen megszüntetik.

– az Ügyfél halálával

– a Szolgáltatás megszűnésével

– új Szabályzat érvénybe lépésével.

9.2) A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet
alapján az Ügyfelet a 8 napon belüli elállás joga – tekintettel arra,
hogy a szolgáltatás nyújtását az Üzemeltető a Szabályzat létrejöttét
követően azonnal megkezdi – nem illeti meg. Az Üzemeltető nem vállal
semmilyen szavatosságot vagy garanciát a Szolgáltatás működtetése
tekintetében, azt adott állapotban nyújtja.

 

10) Végső rendelkezések

10.1) A jelen Szabályzatra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen
Szabályzattal összefüggő jogvitákat a felek megkísérlik elsődlegesen
egyeztetés útján rendezni, és kizárólag ennek eredménytelensége esetén
fordulnak az illetékes bírósághoz.

Kelt: 2012. december 1.